Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 15.06.2021
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Bîgu Cristian-Alexandru
02 Conea Florin
03 Dan Andreea-Paraschiva
04 Doci Leon
05 Doci Petru
06 Gafton Florina
07 Gheorghe Ileana
08 Florin Ioan
09 Groze Daniela-Maria
10 Guță Diana-Monica
11 Haruta Ana-Maria
12 Ilea Florin Dan
13 Irimie Dorina
14 Lupuți Mircea
15 Mihalachi Emanuela Corina Marilena
16 Palage Leon-Lucian
17 Rognean Ileana
18 Roș Viorel
19 Rus Alin-Claudiu
20 Simionca Ion
21 Simionca Traian
22 Toderici Adrian Octavian
23 Trișcă Florentina
24 Vlad Alexandru

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Nr. Data Tip Detalii
20 15.07.2020 teren agricol 0.1071 ha
19 15.07.2020 teren agricol 0.2391 ha
18 15.07.2020 teren agricol 0.2500 ha
17 15.07.2020 teren agricol 0.3600 ha
16 15.07.2020 teren agricol 0.5861 ha
15 09.07.2020 teren agricol 0.1600 ha
14 09.07.2020 teren agricol 0.58 ha
04 13.01.2020 teren agricol 0.3700 ha
03 13.01.2020 teren agricol 0.5300 ha
02 07.01.2020 teren agricol 0.1492 ha
01 07.01.2020 teren agricol 0.2391 ha
35 04.12.2019 teren agricol 0.0383 ha
34 27.11.2019 teren agricol 0.0662 ha
33 22.11.2019 teren agricol 0.1518 ha
69 20.11.2018 teren agricol 0.5077 ha
Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
30.08.2021Comunicat de presă APIA
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA ) continuă eliberarea de adeverințe beneficiarilor Campaniei 2021, pentru schemele de plăți directe și măsurile de mediu și climă, astfel:
30.08.2021Comunicat de presă APIA
APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor
30.08.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna septembrie
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna septembrie 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
17.08.2021Anunț - Intenție elaborare PUZ
INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL Nr. 9214 /17.08.2021 pentru introducerea in intravilanul localității Dumbrava a 2.000 mp in scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Dumbrava a terenului identificat in CF. nr. 25905 Livezile, nr. cad. 25905, în suprafață de 2.000 mp în scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica, în perioada 17.08.2021 - 17.09.2021
03.08.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna august
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna august 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
15.07.2021ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA, titular al proiectului "Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud" propus a fi amplasat în comunele Bistrița-Bîrgăului, Tiha Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Josenii Bîrgăului, Livezile și municipiul Bistrița, intra- și extravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 9:00-15:00, și vineri între ore le 9:00-13:00 și la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
12.07.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
24.05.2021Anunț proiect de regulament
Anunț proiect de regulament privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Livezile
24.05.2021Comunicat Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02267
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna IUNIE 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează: (. . .detalii în fișierul atașat)
24.05.2021Comunicat Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02267
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna MAI 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează: (. . .detalii în fișierul atașat)
29.04.2021Comunicat M.A.I. - D.S.U. - I.G.S.U. - I.S.U. Bistrița-Năsăud
În conformitate cu prevederile art. 154, alineatul 1) din OMAI 135/23.10.2015 pentru aprobarea ”Normelor tehnice privind managementul activităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de muniție rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor", vă informăm că în data de 06.05.2021 în intervalul orar 10:00 - 15:00, în poligonul militar Dorolea se execută distrugerea elementelor de muniții rămase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud”
21.04.2021Anunț public
S.C. Mariana IMPEX S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizației de mediu pentru funcționarea: ATELIER DEBITARE MATERIAL LEMNOS pe amplasamentul situat în localitatea Valea Poienii, nr.29, comuna Livezile. La sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20, telefon 0263-224-064, fax 0263-223-709, pot fi obținute informații suplimentare. Propunerile și contestațiile se depun în scris sub semnătură și cu date de identificare la aceeași adresă.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Livezile informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
30.07.2021Solicitare de oferte
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2) / 45233120 - 6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: lucrări de reparare a căminelor de pe strada Șesul Gării și de turnare a unui covor asfaltic, în localitatea Livezile, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 04.08.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2)
45233120 - 6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2)
30.07.2021Solicitare de oferte
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: asfaltare strada Brutăriei din localitatea Livezile, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 04.08.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2)
17.06.2021Solicitare de oferte
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: Schimbare 43 lămpi cu led de 50 W și 45 lămpi cu led de 29 W pe străzile din localitatea Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 22.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
17.06.2021Solicitare de oferte
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: Schimbare 43 lămpi cu led de 50 W și 45 lămpi cu led de 29 W pe străzile din localitatea Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 22.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
02.06.2021Solicitare de oferte
CPV 44313100-8 Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2)
CPV 45233260-9 Lucrări de construcții de căi de acces pentru pietoni (Rev. 2)

Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: împrejmuire spațiu verde și realizare acces biserică în localitatea Dorolea, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 07.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 44313100-8 Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2)
CPV 45233260-9 Lucrări de construcții de căi de acces pentru pietoni (Rev. 2)
31.05.2021Solicitare de oferte
CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: schimbare de destinație din anexă în capelă mortuară, amenajări exterioare și împrejmuire în localitatea Dorolea, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 03.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
10.05.2021Solicitare de oferte
CPV 45233160-8 Drumuri și alte suprafețe pietruite, 45112100-6 Lucrări de săpare șanțuri,
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: proiectare și execuție lucrări de pietruire, profilare, cilindrare, construire podeț cu țeavă corugată și amenajare rigole betonate la Piața Auto din comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 13.05.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
COD CPV 71322000-1; 45233160-8; 45112100-6
10.05.2021Solicitare de oferte
CPV 45233160-8 Drumuri și alte suprafețe pietruite, 45112100-6 Lucrări de săpare șanțuri,
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: proiectare și execuție lucrări la Piața Auto din localitatea Livezile cu următoarele lucrări: - construire zid de sprijin - 60 ml; - construire șanț pereat tip 1 - 150 ml și tip 2 - 100 ml; - construire trotuare lângă Sala de Sport - 100 ml; lucrări de nivelat, împrăștiat și cilindrat balast; - construire podeț cu țeavă corugată în lungime de 45 - 50 ml; - construire rigole betonate pe lungime de 30 - 35 ml.
Termenul limită de depunere a ofertelor 13.05.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
COD CPV 71322000-1; 45233160-8; 45112100-6
01.04.2021Solicitare ofertă achiziție directă
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: servicii de consultanță topografică în vederea îndeplinirii cerințelor legislative referitoare la aprobarea documentațiilor de fond funciar.
Termenul limită de depunere a ofertelor 06.04.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
31.03.2021Solicitare ofertă achiziție directă
CPV 79930000-2 Servicii de proiectare specializată (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: servicii pentru întocmirea proiectelor în vederea lucrărilor pentru paza obiectivelor din comuna Livezile, conform Legii nr. 333 din 2003
Termenul limită de depunere a ofertelor 05.04.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 79930000-2 Servicii de proiectare specializată (Rev. 2)

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr. An Luna Descriere Fișier
7442 2020 Iunie UAT Livezile nr.7442 / 03.07.2020 / Luna iunie, anul 2020
44 2019 Decembrie UAT Livezile nr.44 / 06.01.2020 Luna decembrie, anul 2019
8808 2019 Iunie UAT Livezile nr.8808 / 04.07.2019 Luna iunie, anul 2019
7788 2019 Mai UAT Livezile nr.7788 / 06.06.2019 Luna mai, anul 2019
6146 2019 Aprilie UAT Livezile nr.6146 / 03.05.2019 Luna aprilie, anul 2019
2911 2019 Februarie UAT Livezile nr.2911 / 04.02.2019 Luna februarie, anul 2019
1560 2019 Ianuarie UAT Livezile nr.1560 / 06.02.2019 Luna ianuarie, anul 2019
Tip Descriere Fișier
PUG P.U.G. Comuna Livezile - Regulament local de urbanism
PUG P.U.G. Comuna Livezile
PUZ P.U.Z. Mănăstirea "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" Rebra
PUZ P.U.Z. Introducere teren în intravilan - Beneficiar PRO PAINTING SHOP S.R.L.
Nr. Data Descriere Fișier
9214 17.08.2021 INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL Nr. 9214 /17.08.2021 pentru introducerea in intravilanul localității Dumbrava a 2.000 mp in scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Dumbrava a terenului identificat in CF. nr. 25905 Livezile, nr. cad. 25905, în suprafață de 2.000 mp în scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica, în perioada 17.08.2021 - 17.09.2021
2341 25.02.2020 Proces verbal nr. 2314/25.02.2020, de acceptanță a serviciilor pentru Livrarea nr.1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 276 și 277 din UAT Comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, precum și dovezile de publicare a anunțului privind data afișării documentelor tehnice mai sus menționate, atât într-un ziar de largă răspândire, cât și la avizierul Primăriei Livezile
1440 06.02.2020 Primăria comunei Livezile organizează în data de 14.02.2020, ora 11:00, la sediul Căminului cultural din localitatea Livezile, dezbaterea publică asupra proiectului ”Întocmire PUZ pentru introducerea în intravilanul localității Livezile a terenului identificat în C.F. nr. 28723 Livezile, nr. cad. 28723, în suprafață de 2000 mp”, inițiat de către proprietar PRO PAINTING SHOP S.R.L.”
7872 10.06.2019 Anunț intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Livezile a terenului identificat în C.F. nr. 25368 Livezile, nr. cad. 25368, în suprafață de 10.482 mp, inițiat de către proprietari Cioată Speranța-Mariana și Cioată Didinu. Inițiator: Cioată Speranța-Mariana și Cioată Didinu.
5521 17.04.2019 Anunț public Cioată Speranța Mariana.
3402 12.03.2019 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
3399 12.03.2019 Anunț proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Livezile, actualizat prin hotărârea Consiliului local al comunei Livezile nr. 28 din 10 ianuarie 2003
2779 01.03.2019 Anunț intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Livezile a terenului identificat în C.F. nr. 28723 Livezile, nr. cad. 28723, în suprafață de 2000 mp, inițiat de către proprietar PRO PAINTING SHOP S.R.L., inițiator PRO PAINTING SHOP S.R.L.

în curs de actualizare ...

Data Nr. dosar Fișier
30.08.2021 Dosar 1909/ex/2012
30.08.2021 Dosar 2720/ex/2012
30.08.2021 Dosar 774/ex/2014
30.08.2021 Dosar 774/ex/2014
20.08.2021 Dosar 915/ex/2021
20.08.2021 Dosar 900/2011
20.08.2021 Dosar 859/2011
20.08.2021 Dosar 733/2011
13.08.2021 Dosar Ex 16/2021
10.08.2021 Dosar 1343 Ex 2012
26.07.2021 Dosar Ex 779/2012
13.07.2021 Dosar Ex 16/2021
12.07.2021 Dosar 2720/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1910/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1911/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1909/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1343/ex/2012
02.06.2021 Dosar Ex 16/2021
20.05.2021 208/2019
12.05.2021 1343
12.05.2021 1909
12.05.2021 1910
12.05.2021 2720
04.05.2021 76
04.05.2021 849
26.04.2021 733
09.03.2021 900
08.03.2021 915
17.03.2021 2720
17.03.2021 1910
17.03.2021 1909
17.03.2021 1343