Consiliul local - Hotarari

Lista hotarari in anul

Hotarari pe anul 2018


Hotarare privind taxele si impozitele locale, pe anul 2018
Descarca fisier


Hotarare privind taxele speciale, pe anul 2018
Descarca fisier


HCL Nr.1 din 18.01.2018
Descarca fisier


HCL Nr.2 din 18.01.2018
Descarca fisier


HCL Nr.3 din 18.01.2018
Descarca fisier


HCL Nr.4 din 18.01.2018
Descarca fisier


HCL Nr.5 din 29.01.2018
Descarca fisier