Anunturi de angajare

Anunt concursuri posturi contractuale data examen 15 iunie 2018

   

 

Primăria comunei Livezile anunţă scoaterea la concurs a urmatoarelor functii contractuale, de executie, vacante:

  

 1. Sofer in cadrul Compartimentului transport al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 Conditii generale :

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 al Anexei la Legea nr. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice :

 • -este absolvent de minim 10 clase sau scoala profesionala
 • - are permis de conducere categoria D, cu atestat profesional, valabil, pentru transport public de persoane
 • - are cunostinte minime de mecanic auto

 

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Probele stabilite pentru concurs:a)selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisa; c) interviul.

 

Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedenta.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului pentru concurs, in Monitorul Oficial, partea a III-a: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: interviu; 

 

2.Sef formatie pompieri Dorolea din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din subordinea Consiliului local al comunei Livezile 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Conditii generale :

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 al Anexei la Legea nr. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice :

 • -este absolvent de minim 8 clase

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Probele stabilite pentru concurs: a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisa; c) interviul

Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedenta.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului pentru concurs, in Monitorul Oficial, partea a III-a: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: interviu; 

3. Sef formatie pompieri Cusma din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din subordinea Consiliului local al comunei Livezile 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Conditii generale :

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 al Anexei la Legea nr. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice :

 • -este absolvent de minim 8 clase

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Probele stabilite pentru concurs: a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisa; c) interviul 

Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedenta.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului pentru concurs, in Monitorul Oficial, partea a III-a: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: interviu;

 4. Doua posturi de Referent, grad I in cadrul Compartimentului targ Auto al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Conditii generale :

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 al Anexei la Legea nr. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice :

 • -este absolvent de minim 10 clase sau scoala profesionala

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Probele stabilite pentru concurs: a)selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisa; c) interviul.

Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedenta.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului pentru concurs, in Monitorul Oficial, partea a III-a: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: interviu; 

 

Locul organizării probei scrise si a interviului pentru toate concursurile, este sediul Primariei comunei Livezile( sala de sedinta) din Livezile, nr. 161, judetul Bistrita – Nasaud.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din al Anexei la Legea nr. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata:

 

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului contractual de executie, vacant, de sef formatie pompieri Dorolea din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din subordinea Consiliului local al comunei Livezile

 

 

 1. Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice
 3. Legea   nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Ordinul MAI nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului contractual de executie, vacant, de sef formatie pompieri Cusma din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din subordinea Consiliului local al comunei Livezile

 

 

 1. Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice
 3. Legea   nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Ordinul MAI nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului contractual de executie, vacant, de sofer in cadrul Compartimentului transport al Aparatului de specialitate al primarului comunei Livezile

 

 

 1. Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice
 3. Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.355/1995, privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere.
 4. OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotârârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordonanţa nr.80/2001, privind stabilirea unor norme de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare+

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie, vacante, de referent, gradul I, din cadrul Targului auto Livezile

 1. Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice
 3. Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare

    4. Legea   nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

    5. Legea nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

Postat in 22.05.2018

Anunt concurs Inspector, clasa I, grad principal - executor fiscal

   

Primăria comunei Livezile anunţă scoaterea la concurs a urmatoarei functii publice, de executie , vacante:

 

 1. Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar, achizitii, taxe si impozite locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile- functie publica

           CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL 

pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar, achizitii, taxe si impozite locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile

 

Conditii generale :

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata (r2) :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Conditii specifice :

 

             - Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile Finante, Economie, Stiinte administrative, Stiinte juridice

 • Vechime in specialitatea studiilor de cel putin 5 ani
 • Cunoștințe operare calculator: Windows Microsoft (Word, Powerpoint, Excel) MS Office, Outlook Express 

 

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar, achizitii, taxe si impozite locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezile

  

Probele stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisa; c) interviul.

 

Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedenta.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 de zile de la publicarea anuntului pentru concurs, in Monitorul Oficial, partea a III-a: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2018, ora 10.00: interviul.

 

Locul organizării probei scrise si a interviului este sediul Primariei comunei Livezile

( sala de sedinta) din Livezile, nr. 161, judetul Bistrita – Nasaud.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008:  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

BIBLIOGRAFIA  

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
 5. Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Hotărârea Guvernului Romaniei Nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 8. Lege   nr. 134/2010 din 1 iulie 2010   *** Republicată, privind Codul de procedură civilă, CARTEA a V-a Despre executarea silită
Postat in 22.05.2018